Om Bolaget

Här kan Du läsa om bolagets styrelse, samt se bolagsordningen.

Peckas är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer. Smart akvaponi från Peckas möjliggör livsmedelsproduktion som är hållbar, klimatsmart, giftfri och lönsam.

Styrelsen

Mattias Gemborg

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR - Mattias har lång erfarenhet från livsmedelsbranschen där han bland annat varit ICA Handlare och drivit restaurang. Han har varit med och startat bolag där hållbarhet har varit en central del i verksamheten. Utbildad vid Chalmers tekniska högskola i industriell ekonomi.
0702-654400

mattias@peckas.se

 

Johan Stenberg

LEDAMOT - Entreprenör med 15 års erfarenhet av finansiering, styrelsearbete och bolagsutveckling. Johan har startat ett flertal bolag och varit VD i publika bolag de senaste tio åren. Han sitter i styrelsen i Hernö Gin AB och Vileum AB. Han har prisats genom att bland annat vinna Venture Cup.
070 482 77 00

johan@vileum.com


Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB: A-aktier 130 000 B-aktier 230 067

Hans Axelsson

STYRELSEORDFÖRANDE - Hans är utbildad Civ ing från KTH och har haft ledande positioner inom Skanska-koncernen, bland annat som VD för Skanska Fastigheter Nord AB samt som Affärsutvecklingschef inom Skanska Sverige AB. Därefter medlem av koncernledningen för Norrvidden Fastigheter AB samt Diös Fastigheter AB. För närvarande Fastighetschef i Region Västernorrland. Styrelseuppdrag i fastighetsbolag mm.
0761-019326

hans@peckas.se

Peter Söderback

LEDAMOT - Peter är utbildad Hortonom vid SLU och har lång och gedigen erfarenhet inom odling. Han har bland annat varit VD på Mardens trädgårdsstiftelse och exportchef på Kekkilä Oy.
+35(0)8 400 749 494

peter.soderback@schetelig.com

Peter Sendelbach

LEDAMOT - Peter är utbildad marknadsekonom. Entreprenör och företagare sedan 1989. Startade och utvecklade bland annat Addyourlogo AB som noterades 2004. Idag ägare och VD i flera företag inom fastighets- och byggbranschen.
 0701-474766

peter@sendelbach.se

Daniel Brännström

LEDAMOT -  Daniel har 3 års erfarenhet av kretsloppsodling. Han arbetar med försäljning och projektledning, och har engagemang för affärer och en stark drivkraft. Daniel är en av grundarna till friskolan Kastellskolan. Härnösand Född 1970 I styrelsen sedan 2015
070-377 70 08

daniel@peckas.se


Antal aktier i Peckas Naturodlingar AB: A-aktier 256 000 B-aktier 35 000

Bolagsordning

Firma

Bolagets firma (namn) är Peckas naturodlingar AB (publ).

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.

Verksamhet

 • Fiskodling, grönsaksodling och därmed förenlig verksamhet.
 • Handel med odlade grönsaker och fisk.
 • Innovationer och produktutveckling inom grönsaksodling, fiskodling och akvaponi.
 • Förvaltning och handel med värdepapper och fastigheter.

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 943 333 och högst 11 773 332 sek.

Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 886 666 och högst 23 546 664.

Aktieslag

Aktierna i bolaget kan bestå av A-aktier och B-aktier. Aktierna i serie A får utgivas till ett belopp som högst motsvarar 100 % av aktiekapitalet. Aktierna i serie B får utgivas till ett belopp som högst motsvarar 100 % av aktiekapitalet. A-aktie har tio (10) röster per styck och B-aktie en (1) röst per styck.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras hos bolaget. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst tvårevisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämma. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Rätt att delta i bolagsstämma har endast aktieägare som (a) senast fem vardagar före stämman är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och (b) anmäler sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.

Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 • Val av ordförande vid stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Val av en eller två justeringsmän.
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Godkännande av dagordning.
 • Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
 • Beslut om:
  • Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  • Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda resultaträkningen
  • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 • Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
 • Val till styrelsen och förekommande fall av revisorer.
 • Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.